2013
Book Chapter
Achtziger, A., & Gollwitzer, P. M.

Rubikonmodell der Handlungsphasen

Achtziger, A., & Gollwitzer, P. M. (2013). Rubikonmodell der Handlungsphasen. In M. Wirtz (Hrsg.), Dorsch - Lexikon der Psychologie. Bern: Hans Huber Verlag.